Nghiên cứu đã phân tách số liệu theo dõi 8 năm của 1.244 bệnh nhân được