Việc phát hiện sớm bệnh thoát vị đĩa xương sống phê duyệt những triệu chứng của