Trong y học cổ truyền, benh tri thuộc phạm vi chứng “trĩ hạ”, gây nên bởi nhiều nguyên